Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?

kiedy powstaje wspólnota

Artykuł 6 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 85, z późn.zm.) definiuje wspólnotę mieszkaniową jako ogół właścicieli lokali, których lokale wchodzą w skład danej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, w momencie wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości na rzecz innego niż dotychczasowy właściciel podmiotu.  Członkiem wspólnoty jest każdy właściciel, którego lokal został wyodrębniony, przysługują mu określone, przewidziane ustawą uprawnienia oraz spoczywają na nim obowiązki związane z utrzymaniem lokalu i udziale w zarządzie nieruchomością wspólną.