Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

księgowość wspólnot

Wiele osób, które dopiero co dołączyły do nowej wspólnoty zastanawia się, jak prowadzić księgowość wspólnoty mieszkaniowej, na jakich zasadach to działa? Ewidencja księgowa wspólnoty mieszkaniowej spoczywa na barkach zarządcy lub zarządu, którzy co roku mają obowiązek sporządzić sprawozdania finansowe prowadzonych działań i przedstawić je wszystkim właścicielom lokali mieszkalnych, będącymi jednocześnie członkami wspólnoty.Przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.

Księgowość wspólnoty mieszkaniowej

Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych regulują przepisy prawa. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, musi prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej określoną przez wspólnotę mieszkaniową ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także innych rozliczeń związanych z nieruchomością wspólną. Jak widać księgowość wspólnot mieszkaniowych pozwala im na szerokie pole manewru.

Jednak pozaksięgowa ewidencja kosztów nie została jednoznacznie zdefiniowana co oznacza, że wspólnota może prowadzić ewidencję zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości albo w inny dowolny sposób, określony przez wspólnotę mieszkaniową.

Należy jednak pamiętać, że dane zawarte w ewidencji księgowej powinny zapewniać  możliwość oceny prowadzonej działalności oraz ustalenia stanu rozliczeń.

Ewidencja księgowa wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 2 ustawy o CIT). Są zatem zobowiązane do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Na rynku istnieje wiele firm, w których zakres działania wchodzi również obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych. Warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem, aby mieć 100% pewność, że w momencie konieczności przedstawienia sprawozdania finansowego członkom wspólnoty lub co gorsza Urzędowi Skarbowemu, będziemy mogli udowodnić prawidłowe wywiązanie się ze swoich obowiązków.