Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Czy zarząd wspólnoty może sam zrezygnować z pełnienia funkcji?

funkcje zarządu

Przepisy ustawy o własności lokali nie regulują kwestii związanych z wypowiedzeniem funkcji członka zarządu we wspólnocie mieszkaniowej. W związku z tym faktem odpowiedzi na to pytanie należy szukać w przepisach kodeksu cywilnego. Artykuł 746 § 2 stanowi, że przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. W takiej sytuacji wystarczy, że jeden z członków zarządu złoży swoją rezygnację na ręce pozostałych członków zarządu lub w przypadku rezygnacji przez wszystkich członków zarządu złożenie rezygnacji powinno zostać dokonane wszystkim członkom wspólnoty mieszkaniowej. W tej drugiej sytuacji należy dochować aktów staranności i zwołać zebranie wspólnoty celem wyboru nowego zarządu. Jeżeli wspólnota nie dokona wyboru nowego zarządu ustępujący członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za taką sytuację.